OTO GARAJ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Önemli Uyarı

Bu internet sitesini ve bağlı mobil uygulamaları (Kısaca "Portal" olarak anılacaktır) kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okumanız gerekmektedir. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Portal’ı kullanmaktan vazgeçiniz. Portal sahibi bu Portal’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Portal’ı ve Portal kullanım koşullarını, Kullanıcı ve Üye yükümlülüklerini dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan oto.net Genel İşlem Koşulları, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Papirus Plaza K:6 D:7 Kağıthane/İstanbul 34406 adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 879967 sicil numarasında (MERSIS No: 0649051138500013) kayıtlı OTONET MOTORLU TAŞITLAR ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "Otonet" olarak anılacaktır) ile www.oto.net internet adresi, garaj.oto.net Oto Garaj web sayfası ve bağlı mobil uygulamalarına üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Otonet tarafından Portal üzerinden sunulan elektronik ticaret hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğuna ilişkindir.

2.2. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Otonet tarafından açıklanan her türlü beyan ve şartı da kabul etmiş olmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları Otonet herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Portal’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Otonet tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Portal hizmetlerinden yararlanan ve Portal’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Üye bahsi geçen beyan ve şartlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3. "OTONET" HİZMETLERİ

3.1. Otonet, Üye’lere ve her ne nam ve ad altında olursa olsun Portal’ı kullanan her gerçek ve/veya tüzel kişiye kullanılmış (2.el) motorlu araçların satımına ilişkin elektronik ticaret hizmeti vermektedir. Otonet, bu amaçla, her türlü kullanılmış (2.el) motorlu aracın satımı işlemine aracılık etmekte, online araç satış ihaleleri düzenlenmekte ve satım işlemini üyeleri için kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla yan hizmetler vermektedir.

3.2. Portal dahilinde yer alan Oto Garaj web sayfası/uygulaması altında, Otonet üyelerine araç hasar sorgulama, kasko ve trafik sigortası, sanal POS aracılığıyla ödeme, kredi ve finasman hizmeti gibi işbu Sözleşme’nin EK-1 başlıklı bölümünde yer alan birçok farklı hizmet sunulmaya başlamıştır (“Yan Hizmetler”). Söz konusu Yan Hizmetler’e ilişkin kapsam ve koşullar EK-1 altında düzenlenmektedir. Üye, bu kapsamda, dilediği bedelde hizmet paketini (“OtoPara”) satın alarak, Oto Garaj sitesi/uygulaması kapsamında yer alan, Yan Hizmetler’den yararlanabilecektir. Yapılan her bir sorgulama için veya diğer servisler için, Oto Garaj’da açıklanmış olan bedeli, Üye’nin hesabına tanımlanacak OtoPara paketinden düşülecektir.

3.3. Otonet, üyelerinin Otonet’ten satın alacağı araçlar için stok finansmanı sağlamak ve üyelerinin müşterilerine yönelik kredili alım imkanlarını sağlamak için kredi giriş ekranları ve uygulamalarını ek hizmet olarak sunabilir.

3.4. Otonet, üyelerinin hem Otonet’ten alacağı araçlarda kredi kartı ile araç alım imkanı sağlayabilir. Ayrıca, iş birliği yapacağı ödeme kuruluşları ile de Otonet portalı üzerinden üyelerinin araç satışlarını artırabilmesi adına araç satın alacak kişilerin gerektiğinde kredi kartı ile taksitli ödeme yapabilmesini sağlayacak hizmetler sunabilir.

3.5. Otonet, gerektiğinde sadakat programları çerçevesinde, üyelerini çeşitli alışveriş sitelerinde ve markalarda yapacağı alışverişlerde indirim oranları sağlayacak Otonet “Loyalty” kartları verebilir, gerektiğinde satışını yapabilir.


MADDE 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, Portal üzerinde işlem gerçekleştirirken ve Otonet hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, Otonet ile yapılan daha evvelki sözleşmeler kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, Portal’ın ve ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2. Üye, Otonet’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.3. Otonet’in Oto Garaj içeriğinde sağladığı Yan Hizmetler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve yasal, lisanslı ve güvenli elektronik ödeme veya banka havale/EFT yöntemleri kullanılarak tahsil edilecektir. Üye’nin Yan Hizmetler’i kullanmaya başlaması Oto Garaj üzerinde tanımlanan OtoPara paketlerinin bedellerinin (kredi kartı, banka havalesi, eft gibi vasıtalarla) tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Üye, Oto Garaj üzerinden gerçekleştirdiği alımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Otonet, paket satış bedeli karşılığı fatura keserek Üye’ye iletecektir.

4.4. Üye’lerin, Otonet tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve parola güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Üye’ler, kullanıcı adı ve parola güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, Otonet’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

4.5. Otonet, ilgili kurumların sistemleri üzerinden yapılan sorgulamalar sonucu elde edilen ve yine Üyeler tarafından Otonet’e iletilen veya Otonet üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgi ve içeriklerin eksik, yanlış veya hatalı olmasından, sorguların geç iletilmesinden veya yayımlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.6. Üye, Otonet‘in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.7. Otonet, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Otonet, hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri, beyanları, açıklamaları ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Otonet, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Otonet’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Otonet tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Otonet tarafından yerine getirilebilir. Otonet tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye ve diğer kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye ve kullanıcılara aittir.

4.8. Üye işbu sözleşme hükümlerine veya Portal koşullarına veya halihazırda mevcut ya da yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler ve alan adı ve internet sitesinde beyan ettiği bilgiler, Portalda yaptığı teklif verme, kredi kartıyla ödeme, kredi başvuruları, beyanlar ve açıklamalar nedeniyle Otonet yöneticileri, çalışanları ile Otonet Üye’lerinin veya diğer 3. şahısların uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, Otonet’in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. (i) Taraflar; işbu sözleşme tahtında elde etmiş oldukları kişisel verileri sözleşmenin amacına uygun ve yalnızca bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceklerini, sözleşmenin amacına uygun olmayan veri işleme faaliyetinde hiçbir suretle bulunmayacaklarını ve işleme amacı sona eren kişisel verileri işleme amacının sona ermesiyle ve her halde mevzuatta öngörülen yasal sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte derhal imha edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Taraflar, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

(ii) Taraflar, birbirlerine faaliyetleri kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde başta sağlık verileri ve fakat bunlarla sınırlı olmayan özel nitelikli kişisel veriler (“ÖNKV”) olmak üzere her türlü kişisel veriyi yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine sunmayacak ve bu amaçla gerekli her türlü idari ve teknik çalışmayı eksiksiz ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirecektir.

(iii) Üye, işbu sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak Otonet tarafından işlenen Üye ve çalışanlarına ait kişisel verilere ilişkin olarak kendisine gerekli aydınlatmanın yapıldığını, söz konusu aydınlatma faaliyetleri ile kişisel verilerinin hangi şekilde ve şartlar altında işlenebileceğini anladığını, bu veri işleme faaliyetleri karşısındaki hangi yasal haklara sahip olduğunun farkında olduğunu ve bunları ne şekilde kullanacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

(iv) Taraflar, Üye tarafından işbu sözleşme dışında Üye’nin araç satış işlemleri için sözleşme akdettiği üçüncü kişi müşterilere ilişkin Portal üzerinden ve farklı yollarla işlenen kişisel verilerin işlenmesine ve muhafazasına yönelik Otonet’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, söz konusu üçüncü kişi müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin güvenlik ve gizliliklerinin sağlanması adına KVKK mevzuatı uyarınca gerekli olan her türlü idari ve teknik tedbirin alınmasından münhasıran Üye’nin sorumlu olduğunu, söz konusu üçüncü kişi müşterilerin kişisel verilerin işlenmesi süresince ortaya çıkacak veri ihlallerinden hiçbir suretle Otonet’in sorumlu olmayacağını, bu sebeple Otonet tarafından zararın karşılanmasının gerektiği veya adli ve idari makamlarca Otonet’e hükmedilecek her türlü idari para cezasını ödemesi hallerinde ödenen tutarının tamamı için Otonet’in Üye’ye rücu hakkının saklı olduğunu ve böyle bir durumda Otonet’in ilk talebi üzerine ödenen tutarının tamamının Üye tarafından Otonet’e derhal, nakden, peşinen, defaten ve eksiksiz bir şekilde ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(v) Taraflar işbu madde kapsamındaki ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmemesi veya eksik ya da yanlış bir şekilde yerine getirmesinden kaynaklı olarak kendileri ve/veya ilgili kişi nezdinde ortaya çıkabilecek ve/veya çıkmış her türlü zararın tamamı için birbirine karşı sorumlu olacaktır. İhlale sebep olan taraf bu şekilde ortaya çıkan her türlü zarar için zarara uğrayan tarafa karşı nakden, peşinen ve derhal tazminat ödeme yükümlüsü olacak ve sebep olduğu söz konusu hukuka aykırılıklardan dolayı diğer tarafın üçüncü kişilere yönelik yapmış olduğu tazminat ödemeleri karşısında da ödenen tazminatın tamamı için kendisine rücu edilebileceğini peşinen kabul etmektedir.

(vi) Üye’nin müşterilerine Platform üzerinde yer alan “Kredi ve Finansman Hizmetini” sunmak istemesi halinde bu hizmetin sunucusu olan kredi kuruluşu ile Otonet arasında olan sözleşme hükümleri uyarınca Üye Otonet’in talimatlarına uygun davranmayı ve davranmaması halinde Otonet’in söz konusu kredi kuruluşu veya 3. Kişiler nezdinde sahip olduğu tüm yükümlülüklere karşı Otonet’i defaten tazmin etmeyi kabul eder.

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

5.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği ve Üye’nin Portal’ı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

5.2. Otonet her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin Otonet’i kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

Yine, Otonet, aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, Üye’nin Portal’ı kullanıma son verebilir ve üyeliği durabilir:

● Sözleşmeye ve mevzuata aykırılık,

● Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Otonet bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Otonet tarafından tespit edilmesi,

● Otonet’in ticari kararlarının gerektirdiği durumlar,

● Otonet’in ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek tutum ve davranışlarda bulunulması, Otonet tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi

Bu durumda Üye, kendisinden tahsil edilmiş bedellerin iadesini ve başkaca hak ve tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan etmiştir.


MADDE 6. PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Üye ve diğer kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Üye ve kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

6.2. Üye ve kullanıcılar Portal dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Otonet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler.

6.3. Otonet, talep edilen bir Yan Hizmet’i vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Otonet, gerekli gördüğü zamanlarda hizmeti geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Otonet’in Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeliğin geçici süreyle askıya alınması ve/veya durdurulması sözleşmenin geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmemektedir. Otonet geçici süre ile askıya aldığı hizmeti tekrardan aktif hale getirmekte serbesttir. Otonet’in işbu sözleşme tahtında öngörülen herhangi bir hakkını kullanmaması ve/veya işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir zamanda ifasını talep etmemesi hiçbir şekilde işbu hakkını daha sonradan icra etmeye ilişkin hakkının geçerliliğini etkilemeyecek ve/veya bunlardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Üye, hizmetin geçici süre ile askıya alınmış olmasının işbu sözleşme tahtındaki yükümlülüklerine halel getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Portal dahilinde üçüncü kişi ve kurumlar tarafından sağlanan hizmetlerden; Üye tarafından oluşturulan teklif, listeleme, bilgi formu, ilanlardan dolayı Otonet’in, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Otonet çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, Otonet yetkili satıcılarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi veya kurum tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Otonet, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.5. Portal’da kurulan linkler, Otonet’in diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Otonet tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Otonet için bağlayıcı değildir.

6.6. Otonet, Portal’da yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Portal’da yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Otonet, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

6.7. Otonet, Üye’ye ait ve Üye’nin Portal’ı kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Üye talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir.

6.8. Portal’ın kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Otonet ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Otonet, Portal’ın içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.9. Üye ve kullanıcılar, Portal dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Otonet’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

6.10. Kullanıcılar, Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya Otonet’in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

6.11. Otonet, Portal üzerinden Üye ve kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri site üzerinde yayımlanan "Gizlilik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Otonet aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

6.12. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla Otonet veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Otonet veri tabanından bilgi çeken kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.

6.13. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Otonet’in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Otonet’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6.14. Otonet veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Otonet’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal’ın (sınırlı olmamak kaydıyla Otonet veri tabanı ve Otonet ara yüzü tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Otonet’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Otonet’e ait ve/veya Otonet tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Otonet hizmetlerini, Otonet bilgilerini ve Otonet’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Otonet’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Portal Kullanım Koşulları dahilinde Otonet tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Otonet’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu Portal Kullanım Koşulları dahilinde Otonet tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Otonet; Otonet hizmetleri, Otonet bilgileri, Otonet telif haklarına tabi çalışmaları, Otonet ticari markaları, Otonet ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MADDE 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Çağlayan Adliyesi) ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Otonet veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Otonet’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Sözleşme Otonet tarafından Portal içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye ve diğer kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini onaylamak ve Portal’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Otonet, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Portal üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.


EK-1: OTO GARAJ İÇERİĞİNDE SAĞLANAN YAN HİZMETLER

1- Araç Hasar Sorgulama

Araç Hasar Sorgusu : Plaka ve şasi no ile araç hasar geçmişine dair hasar tarihi ve hasar tutarı bilgisi sorgulanır.

Hasar Değişen Araç Detay Sorgusu : Plaka ve şasi no ile aracın markası, modeli plaka değişimi olup olmadığı, hangi illerde tescil kaydının olduğu, araç türü değişimi olup olmadığı, son sahip süresi, yürürlükte kaskosunun olup olmadığı, trafiğe çıkış tarihi, toplam kaskolu ve kaskosuz olduğu süre sorgulanır.

Parça Sorgusu : Plaka, şasi no ve hasar tarihi ile aracın kazaya ait eksper raporunda yer alan parça adı, parça türü, adet, km, toplam işçilik tutarı sorgulanır.

1.1. Araç sorgulaması, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan bir hizmet olup, bu servis kapsamında sağlanan bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle Otonet’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.2. Otonet, internet sitesinde her sorgulama başına alınan sorgulama bedelini, kendi gördüğü lüzum üzerine ve/veya servis sağlayan SBM’nin tarifelerinde yapmış olduğu artış ve veya indirim oranında her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

1.3. Sorgu sonucu başarıyla oluşturulan hiçbir hasar sorgusu için ücret iadesi yapılmaz.

1.4. Üye, yaptığı sorgularda elde ettiği bilgileri aynen ya da farklı şekillerde hiçbir şekilde depolayamaz, geçmiş sorgulama sonuçlarını saklayıp aynı amaç ya da farklı amaçlar için kullanılamaz.

1.5. Üye, SBM tarafından yayınlanmış olan kullanım şart ve koşullarına uymakla yükümlü olup verilen hizmeti amacı dışında, kar amaçlı kullanamaz. Üye bu yükümlülüğü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararı karşılamakla yükümlüdür.

2- Kasko ve Trafik Sigortası

2.1. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, ilgili sigorta şirketi tarafından sözleşmeye konu araca kasko ve trafik sigortası yaptırılması amaçlanmaktadır.

2.2. Otonet’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu kasko ve trafik sigortası sözleşmelerinin yapılmasına yönelik sigorta şirketleri tarafından verilecek hizmetlere ilişkin Üye’nin Portal üzerinden pratik bir şekilde irtibatını sağlamak ile sınırlıdır.

2.3. Sigorta poliçeleri ilgili sigorta şirketi ve Üye arasında düzenlenecek olup ilgili poliçe ve sözleşmeler kapsamında doğacak hak ve sorumluluklar ilgili sigorta sözleşmesinin taraflarına ait olup Otonet bu sözleşmelerin tarafı değildir. Bunların ifasında Otonet’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmetin satın alınmış olması Otonet’in, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Otonet’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Otonet, sigorta teminatı vermemektedir.

2.4. İptal talebi, poliçe düzenlenen günden itibaren hesaplanarak sigorta şirketinin belirlediği tutarda kesinti yapılmak suretiyle işleme alınmaktadır. Konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluk Üye ile birlikte iptal başvurusu yapan sigortalıya aittir.

2.5. Üye, Otonet’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Otonet’in hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Otonet’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Otonet’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

2.6. Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Portal’da yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinin sağladığı bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Otonet’ten bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Bu kapsamda Otonet, sigorta şirketlerinin, Portal’da yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez.

2.7. Otonet, Üye tarafından işbu Yan Hizmet’e ilişkin iletilen veya Portal’a yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

2.8. Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Portal’dan alışveriş yapan Üye’nin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Otonet’in sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Portal’ın ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Otonet, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Portal üzerinden Üye tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Üye tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Üye’nin adresine gönderilir. Üye, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Portal’da görülen ve hizmetin sunumuna aracılık eden acentaya ait telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

3- Kredi ve Finansman Hizmeti

3.1. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, Üye tarafından satışı yapılacak olan aracı satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişi alıcılara, satın alma bedelinin belirli bir bölümü ve/veya tamamının borçlandırılarak ödeyecekleri şekilde ilgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından kredi kullandırılması ve/veya kredi kartı ile ödeme işleminin Portal üzerinden ve Otonet aracılığı ile yapılması amaçlanmaktadır.

3.2. Otonet’in işbu hizmet kapsamındaki sorumluluğu kredi ve finansman sözleşmelerinin yapılmasına yönelik ilgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından verilecek hizmetlere ilişkin Üye’nin Portal üzerinden pratik bir şekilde irtibatını sağlamak ile sınırlıdır.

3.3. Kredi ve finansman sözleşmeleri, ilgili finansman şirketi ve/veya banka ve aracı satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında düzenlenecek olup; ilgili sözleşmeler kapsamında doğacak hak ve sorumluluklar ilgili kredi ve finansman sözleşmesinin taraflarına aittir. Otonet bu sözleşmelerin tarafı değildir. Bu sözleşmelerdeki hak ve yükümlülüklerin ifasında Otonet’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada belirtilen hizmetin satın alınmış olması Üye’nin ve/veya aracı satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişinin ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Kredi, sözleşmeye taraf ilgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından verilmektedir. Otonet, hiçbir hal ve şartta Üye tarafından satışı yapılacak olan araç özelinde alıcıya kredi vermemektedir.

3.4. Üye, Portal üzerinden sağlanan bilgilerden yararlanmak suretiyle ilgili finansman şirketi ve/veya bankadan edinmiş olduğu hizmetteki ayıplardan dolayı Otonet’in hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Otonet’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Otonet’i peşinen ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

3.5. Portal’da yer alan tüm bilgiler ilgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından sağlanan bilgilerdir. Finansman şirketi ve/veya bankanın krediye dair olan bu şartları değiştirmeleri halinde, Otonet’ten bu hususta herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Üye’den gelen kredi talebine ilişkin verilecek kararlar (kredi onayı veya reddi) için yapılacak kredi değerlendirme işlemleri finansman şirketi ve/veya banka tarafından ve bizzat kendi inisiyatifinde gerçekleştirilecektir. Otonet, finansman şirketi ve/veya bankanın kredi temin edeceğini garanti etmez. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda Otonet’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

3.6. Finansman şirketi ve/veya bankanın kredi koşullarını değerlendirerek aracı satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişinin kredi kullanmaya karar vermesi halinde Üye, Portal üzerinden sunulan online sistem ve/veya doğrudan çağrı merkezi (“Portal İletişim Sistemi”) ile iletişime geçerek alıcının adı-soyadı ve/veya unvanı, iletişim bilgileri ve kredi kullanımı ile ilgili diğer bilgileri sağlayacaktır.

3.7. Üye tarafından iletilen veya Portal’a yüklenen, sağlanan veya değiştirilen başta araç olmak üzere alıcı bilgi ve içeriklerinin tam, eksiksiz ve gerçeğe uygun olması esastır. Üye, söz konusu başta araç olmak üzere alıcı bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi ve/veya manevi zarar olmak üzere her türlü zarardan münhasıran ve münferiden sorumlu olduğunu hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt eder. Otonet, Üye tarafından iletilen veya Portal’a yüklenen, sağlanan veya değiştirilen başta araç olmak üzere alıcı bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Bu çerçevede, Otonet söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

3.8. İlgili finansman şirketi ve/veya bankanın, Üye tarafından alıcıya ilişkin sunulan bilgileri edinerek kredi değerlendirmesi yapacak, kredi başvurusunu uygun bulması halinde, kredilendirme sürecini başlatacaktır. Üye, Portal İletişim Sistemi üzerinden alıcı kredi durumunu bir başvuru numarası ile takip edebilecek ve ilgili finansman şirketi ve/veya bankanın kredinin onaylanması veya reddedilmesine ilişkin aldığı kararları görüntüleyebilecektir. Üye, ilgili finansman şirketi ve/veya bankanın kredi onay veya reddine ilişkin aldığı kararı makul olan en kısa süre içerisinde alıcıya bildirecektir.

3.9. Üye, Portal İletişim Sistemi üzerinden kredinin onaylanmasının ardından kredi sözleşmesi ve eklerini sistem üzerinden finansman şirketi ve/veya banka tarafından sağlanan sistem kullanım politikalarına uygun olarak çıktısını alacaktır.

3.10. Üye, araç bedelini teyit ederek fatura/noter onaylı satış sözleşmesini ve satıma konu aracın ekspertiz raporu ile fotoğraflarını Portal İletişim Sistemine girecektir. Sisteme eklenecek olan ekspertiz raporunun sorumluluğu Üye’ye aittir.

3.11. Üye, kredi sözleşmesinin ve eklerinin kendi huzurunda ve bizzat alıcı ve varsa kefilleri ve diğer ilgilileri tarafından imzalanmasını sağlayacaktır. Üye, imza atan kişilerin imza anındaki videosunu çekerek bu videoyu Portal’a yükleyecektir. Videonun Portal’a eklenmesi işleminde gerekli her türlü Kişisel Verileri Koruma mevzuatı hükümlerine uygun dokümantasyon ve bilgilendirme tam olarak yapılacak ve tamamlanacaktır. Bu kapsamda Üye, söz konusu video kaydı faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilere yönelik KVKK mevzuatı uyarınca veri sorumlusu olarak üzerine düşen aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun, gereği gibi ve zamanında yerine getirerek ilgili kişiye işlenecek kişisel verileri ve bu veri işleme faaliyeti karşısındaki yasal hakları konusunda uygun bir şekilde bilgilendireceğini, bununla birlikte video kaydı alma faaliyetini hukuka uygun bir zeminde gerçekleştirebilmek adına KVKK mevzuatı uyarınca video görüntüleri işlenen ilgili kişiden almakla yükümlü olduğu açık rıza beyanını usulüne uygun ve gereği gibi temin edeceğini, bu çerçevede ancak açık rızasını aldığı ilgili kişilere ait video kayıtlarını Portal’a yükleyeceğini ve bu süre zarfında ilgili kişiden temin edilen açık rıza beyanını da video kaydı ile birlikte Portal’da muhafaza edeceğini, Otonet’in, Üye tarafından usulüne uygun olarak açık rıza beyanı alınmayan ve gereği gibi aydınlatılmayan ilgili kişiye ait görüntülerin video kaydına alınması ve bu kayıtların Portal’a yüklenmesi ile Üye tarafından üçüncü kişilere yönelik olarak işlenen kişisel verilerin işlenme şartlarından ve bu verilerin güvenlikleri ile gizliliklerini sağlamak adına gerekli idari ve teknik tedbirleri almak konusunda hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını, Üye tarafından işbu sözleşme tahtı dışında başta araç satış işlemleri olmak üzere üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin işlenmesinden dolayı doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkabilecek her türlü veri ihlalinden Otonet’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve bu sebeple ortaya çıkan veri ihlallerinden dolayı Otonet ve ilgili kişi nezdinde ortaya çıkan zararın tamamından münhasıran Üye’nin sorumlu olduğunu ve söz konusu zarar sebebiyle Otonet’in herhangi bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması halinde söz konusu ödemelerin ilk talep halinde Üye tarafından Otonet’e nakden, peşinen, derhal, defaten ve eksiksiz bir şekilde yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.12. Üye, imzalanmış olan kredi sözleşmesinin ve ödeme planının bir kopyasını aracı satın alan alıcıya teslim edecektir.

3.13. Üye, aracın fatura kopyası/noter onaylı satış sözleşmesi kopyası, imzalı kredi sözleşmesi aslını, e- sözleşme yöntemi ile sözleşmenin mesafeli olarak kurulması halinde imzalı çerçeve sözleşme ile imzalı rehin sözleşmesi ve diğer belgelerin aslını Otonet’e derhal iletecektir. Üye’nin, ilgili belgelerin aslı yerine kopyasını faks, e-posta veya Portal İletişim Sistemi üzerinden iletmesi halinde belge asıllarının en geç 3 (üç) işgünü içinde Otonet’e iletilmesi gerekmektedir. Belge asılları gelmeden krediye ait para transferi yapılması konusundaki inisiyatif Otonet’tedir. Belge asıllarının belirtilen süre içerisinde Otonet’e gönderilmemesi halinde Üye’nin üyeliği süresiz olarak askıya alınır. Üye belge asıllarının sunumunda gecikilen her bir gün için 250 TL tutarında cezai şart ödeyeceğini hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.14. Üye, satışa konu edilen araca ilişkin her türlü bilgi, belge, hukuki durum (haciz, teminat, rehin, üçüncü kişilere tanınan haklar, yakalama kararı vb.) bilgisini Otonet’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirimin hatalı, eksik veya gerçeğe aykırı olması neticesinde Otonet veya diğer 3. şahısların uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarından Üye sorumludur.

3.15. İlgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından kredi konusu araç üzerine finansman şirketi ve/veya banka lehine birinci derece ve birinci sıradan Emniyet Genel Müdürlüğü/Türkiye Noterler Birliği online sistemi üzerinden rehin tesis edilecektir. Satışa konu araç üzerinde Üye’nin kendi kusuru, hatası veya hilesi neticesinde ilgili finansman şirketi ve/veya bankaya ait rehin işleminin tesis edilememesi halinde meydana gelecek her türlü, zarar ve diğer masraflardan Üye sorumludur.

3.16. İlgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından kredi konusu araç üzerine finansman şirketi ve/veya banka lehine birinci derece ve birinci sıradan Emniyet Genel Müdürlüğü/Türkiye Noterler Birliği online sistemi üzerinden rehin tesis edilememesi durumunda, onaylanan kredi Otonet tarafından Üye’ye ödenmez. Bu durumda Üye, Otonet’ten kredi tutarını ve işlemden doğan ve/veya doğabilecek zararlarını istemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.17. Üye, araca ilişkin KASKO ve benzeri nitelikte ürün özelliklerine bağlı ve ilgili finansman şirketi ve/veya banka tarafından belirlenen şartlarda ve finansman şirketi ve/veya banka lehine daini mürtehin sıfatıyla sigorta poliçelerinin tanzim edilmesi için alıcıya gerekli bilgilendirmeyi yapacak, finansman şirketi ve/veya banka veya başka acenteler aracılığıyla tanzim edilmesi için gerekli belge takibini yerine getirecek, ilgili belgelerin ıslak imzalı orijinallerini kargo yolu ile veya elden Otonet’e teslim edecektir.

3.18. Yukarıda yer alan zorunlu evrakın temin edilmesi ve işlem prosedürlerinin usulünce yerine getirilmesine ilişkin gerekli kontrollerin tamamlanması üzerine finansman şirketi ve/veya banka tarafından onay verildiği takdirde, Otonet Üye’ye aracın teslim edilmesi yönünde bilgilendirme yapacaktır. Üye, bilgilendirmenin kendisine ulaşmasını müteakip aracı alıcıya teslim edecek olup; ilgili bilgilendirme alınmaksızın yapılacak teslimlerinden doğacak zararlardan münhasıran Üye sorumludur.

3.19. Finansman şirketi ve/veya bankanın, işbu sözleşmenin işlem prosedürüne uygun olarak kredilendirme sürecinin tamamlanması ve Üye tarafından aracın alıcıya teslim veya teminini müteakip; varsa masraflar, katkı payı ve/veya benzeri adlar altındaki ücretler çıkarıldıktan sonra kredi tutarını, alıcı nam ve hesabına Otonet’e ödeyecektir. Finansman şirketi ve/veya bankanın kredi tutarını Otonet’e geç ve/veya eksik ödeme yapmasından ve dolayısıyla Otonet tarafından da kredi tutarının Üye’ye geç ve/veya eksik ödeme yapılması sebebiyle Üye’nin zarara uğraması halinde Otonet’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Otonet’in alıcı nam ve hesabına ödenen kredi tutarından, başta komisyon, katkı payı ve/veya benzeri adlar altındaki ücretleri kesme hakkı saklıdır. Üye, Otonet tarafından kredi tutarından kesilecek olan başta komisyon, katkı payı ve/veya benzeri adlar altındaki ücretleri hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul etmiştir. Otonet, her halükarda finansman şirketi ve/veya bankadan kendisine iletilecek onaya tabi olmak üzere ve her türlü evrak ve bilginin tam ve eksiksiz olduğunu teyit ettikten sonra kredi tutarını Üye’ye ödeyecektir.

3.20. Üye, kredilendirme ve rehin sürecine ilişkin aracı satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişi ile finansman şirketi ve/veya banka arasında akdedilecek sözleşme ve diğer tüm belgelerde yer alan bilgilerin, kimlik aslında ve ilgili belgelerde yer alan bilgilerle karşılaştırarak bu bilgiler ile aynı ve eksiksiz olmasını sağlamakla yükümlüdür ve bu çerçevede bu bilgiler ile krediye konu ürün bilgilerini, bedelini, fatura/noter onaylı satış sözleşme tarihini, ekspertiz raporunu, fotoğraflarını doğru ve eksiksiz olarak Portal İletişim Sistemi’ne giriş yapacaktır. Söz konusu bilgilerin hatalı ve/veyahut eksik girilmesi nedeniyle meydana gelen zararlardan Üye sorumludur. Otonet’in Üye hakkında savcılık makamı nezdinde suç duyurusunda bulunma hakkı saklıdır.

Üye’nin, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile satışa konu araç bilgilerini, krediyi kullanan alıcı ve kefil bilgilerini ve bunun gibi diğer işlem bilgilerini gerçekte olduğundan farklı göstermek suretiyle kendisine, yakınlarına ve/veya 3. şahıslara haksız menfaat sağlamak veya başkaca bir amaçla hileli işlemler gerçekleştirmesi halinde, Otonet’in Sözleşme’yi derhal feshetme hakkı doğar. Üye, bu nedenle Otonet ve ilgili finansman şirketi ve/veya bankanın doğacak zararını hiçbir ihtara gerek olmaksızın ödemekle yükümlü olacağı gibi buna ilave olarak ödenen kredi bedeline eşit cezai şart bedelini de Otonet’e ödemekle yükümlüdür. Otonet’in Üye hakkında savcılık makamı nezdinde suç duyurusunda bulunma hakkı saklıdır.

3.21. Kredi başvurusu sırasında, aracın mevcut marka, model, kilometre, aksesuar ve donanım bilgilerinin kast veya ihmal ile gerçeğe aykırı beyan edilmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil ettiği gibi aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nu kapsamında suç teşkil eden fiillerdendir. Otonet’in bahse konu işlem ve eylemler sebebiyle başta Üye olmak üzere tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma hakkı saklıdır. Üye, bahse konu hukuka aykırı işlem ve eylemler sebebiyle ortaya çıkan zararı hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin gerek Otonet’e gerekse ilgili finansman şirketi ve/veya bankaya derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.22. Üye, aracı satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişilere ve varsa kefillere ilişkin bilgileri Otonet ve finansman şirketi ve/veya banka ile paylaşmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.23. Üye, sözleşmeye konu aracın hiç veya zamanında teslim edilmemesi, eksik veya ayıplı çıkması, kendisi tarafından vaat edilen ve/veya standardında tespit edilen nitelik ve niceliğine uygun olmaması, TKHK, Yönetmelik ve sair mevzuata aykırı davranılması nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar bakımından tüm sorumluluğun münhasıran ve münferiden kendisinde olduğunu, ilgili finansman şirketi ve/veya bankaya ve Otonet’e hiçbir sorumluluk atfedilemeyeceğini, yanı sıra Üye, ilgili finansman şirketine ve/veya bankaya veyahut Otonet’e ulaşan tüm talep ve şikayetler nezdinde tek muhatabın kendisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Otonet’in, bu nedenle alıcıya ya da banka ve/veya finansman şirketine ödeme yapmak durumunda kalması halinde Üye, kendisine yapılacak ilk talep ile ödenen bedelleri faizi ile birlikte Otonet’e ödeyecektir.

3.24. Üye, finansman şirketi ve/veya bankanın veyahut Otonet’in, başta ayıp, kusur ve diğer her türlü talepler olmak üzere satıma konu araçla ilgili olarak alıcı ve/veya diğer üçüncü kişilere bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde bu bedeli herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ilk yazılı talepte, ödeme yapılan tarihten talep tarihine kadar olan sürede yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranı üzerinden işleyecek faizi, fon ve gider vergisini ve bunlara bağlı bulunan tüm fer’ileri ile birlikte derhal ve en geç 3 (üç) gün içerisinde, finansman şirketi ve/veya banka veyahut Otonet’e nakden ve def’aten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.25. Üye, sözleşmeye, mevzuata ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi nedeniyle ilgili finansman şirketi ve/veya bankanın ve Otonet’in uğradığı zararlarını tamamını tazmin etmekle yükümlüdür.

4- Sanal POS Hizmeti

4.1. İşbu sözleşme hükümleri kapsamında sunulan hizmetler neticesinde gerçekleşecek araç satışına ilişkinin ödemenin, aracı satın alan müşteri tarafından Otonet’e ait sanal POS üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.

4.2. Otonet tarafından sağlanan Sanal POS hizmeti ile, aracı satın alan müşterinin kredi kartından tahsil edilecek ücret, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Üye’nin hesabına aktarılacaktır.

4.3. Sanal POS ödeme sisteminin tercih edilmesi halinde doğabilecek hukuki, cezai ve idari ihtilaftan, 3. şahısların uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarından Üye sorumlu olup, hiçbir şekilde Otonet sorumlu tutulamaz.

4.4. Otonet, Üye ile kart hamili müşteri arasında alışveriş konusu olan mal ve hizmetin kalitesi, miktarı, teslimi, cinsi, fiyatı gibi konuları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma durumunda değildir.

4.5. Kart hamili müşteriler veya üçüncü kişiler tarafından alışveriş konusu mal ve hizmetin belirtilen durumları ile ilgili ileri sürülebilecek her türlü talep ve iddiadan dolayı Otonet’in bir zararının oluşması halinde Üye, söz konusu zararların tamamını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, Otonet’in ilk talebinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve def’aten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.6. Sanal POS ödeme hizmeti üzerinden gerçekleşecek satış işlemine konu araca ilişkin Üye’nin beyan ve taahhütlerinin gerçeği yansıtmaması ya da bunlara uymaması, araçta ayıp bulunması veya sonra ortaya çıkması durumunda Otonet hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, söz konusu hukuka aykırılık nedeniyle meydana gelen zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sürüm: 20210302